Nude chat on yahoo messenger - Pintea viteazul online dating


pintea viteazul online dating-74

Acestea se găsesc pe siteul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi al facultăţilor. 13 (1) Studenții se pot asocia în structuri sau organizații studențești, au dreptul să înființeze ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice și sportive, organizații, precum și publicații, conform legii şi Cartei Universității Tehnică din Cluj-Napoca.

(2) Organizațiile studențești legal constituite și recunoscute la nivel de universitate/facultate au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite prin depunerea unei cereri la secretariatul universității respectiv al facultății.

c) Subvenții pentru cazare studenților care aleg altă formă de cazare decât căminele universităţii, conform art. 1/2011; d) Acces în spațiile universitatii pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare; e) Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr.

571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; f) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de email ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare; g) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului ( pe siteul facultăţii, universităţii şi la avizier) pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități. 12 (1) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universitară.

Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. (6)Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatele Universitare sunt aleși prin votul egal, direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății respectiv la nivelul universității.